Životní prostředí

Společnost klade velký důraz na ochranu životního prostředí a dělá vše proto, aby minimalizovala potenciální negativní dopady výroby a zpracování svých křišťálových výrobků. Je motivována nejen obecnými legislativními rámci environmentálního chování, ale také skutečností, že sklárna působí v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a je tedy její přirozeností řídit se přijatými principy ochrany tohoto území. Hlavní důraz je kladen na oblast ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání s chemickými látkami.

Příkladem je významná investice do výstavby nové chemické leštírny skla a skladování chemických surovin, realizovaná v roce 2012, jejíž provozní, ochranné, ale i kvalitativní parametry jdou vysoko nad rámec platných českých a evropských norem pro tato zařízení.

Společnost byla za své chování v této oblasti několikrát oceněna, což dokumentuje naplnění přijatých ekologických principů a úroveň jejího environmentálního chování.